Privremeni Financijski izvještaj o financiranju referendumskih aktivnosti Inicijative 67 je previše

Privremeni Financijski izvještaj o financiranju referendumskih aktivnosti Inicijative 67 je previše

Zagreb, 27. svibnja 2019. – Prema privremenom Financijskom izvještaju o financiranju referendumskih aktivnosti, objavljenom na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva (DIP), Inicijativa 67 je previše za aktivnosti vezane uz prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, potrošila je 867 tisuća kuna, a od donatora dobila ukupno 1, 3 milijuna kuna.

Daleko je to manje od propisanog Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, prema kojemu ukupan iznos troškova referendumske aktivnosti za raspisivanje pojedinog državnog referenduma ne smije prelaziti iznos od 8.000.000,00 kuna.

Glavninu donacija uplatile su tri sindikalne središnjice koje čine Inicijativu –  Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata, te brojni granski i strukovni sindikati. Osim uplata, u Izvještaju dostavljenom DIP-u, naveden je i detaljni troškovnik svake utrošene kune. Troškovi se tako kreću od osam kuna za naknade za bankarske usluge pa do skoro 199.524 kuna za usluge promidžbe i informiranja. Tu su i  tiskarske i grafičke usluge, najmovi štandova diljem Hrvatske, putni troškovi, troškovi biljega i slično.

Objavljeni financijski izvještaj prvi je privremeni izvještaj koji je inicijativa morala dostaviti DIP-u, i to u roku od 15 dana nakon što je završilo prikupljanje potpisa, a konačni će biti objavljen kad se završi s plaćanjem svih nastalih troškova, koje je još u tijeku. Inicijativa 67 je previše je prva referendumska inicijativa financiranje čijih aktivnosti je nadzirao DIP. Iako je u Hrvatskoj bilo više referendumskih inicijativa, to područje prije nije bilo uređeno. Prvi je put to učinio novi Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, koji je na snagu stupio potkraj ožujka, a koji je propisao iz kojih se izvora referendumske aktivnosti mogu financirati, u kojem roku, koje su obveze donatora, koji se iznosi ne mogu premašiti itd.

Financijski izvještaj o financiranju referendumskih aktivnosti potražite na:
Državno izborno povjerenstvo

Vezano:
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma